hipertenzija 2017

Hipertenzije i gerontology

Predsjednik Radne Grupe za hipertenziju UKuBiH Arterijska hipertenzija se i dalje nalazi u žiži naučnih i kliničkih ispitivanja i smatra se vodećim uzrokom kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta.

hipertenzije i gerontology sredstvo za hipertenziju stupnja 2

Odgovorna je najmanje za 7. Na taj način ona je vodeći faktor rizika za nastanak kardiovaskularnih oboljenja. Velike randomizirane studije su nedvojbeno dokazale da efikasno liječenje hipertenzije može smanjiti, i to značajno, kardiovaskularni morbiditet i mortalitet. Medjutim, u cijelom svijetu veliki broj ljudi sa povećanim pritiskom ostaju nedijagnosticirani, ili su neadekvatno i nedovoljno liječeni.

Zato se sa objavljivanjem svakih novih smjernica za hipertenziju očekuju novine, bilo na dijagnostičkom, bilo na terapijskom planu, što će onda biti poticaj da se hipertezija bolje i efikasnije liječi i što će, u konačnici, rezultirati značajnim smanjenjem kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta.

Izvori: Harrison's principles of internal medicine [46] ostali [47] [48] [49] [50] [51] Dijagnoza hipertenzije se postavlja kada bolesnik ima trajno povišeni krvni tlak. Za potvrdu hipertenzije, uobičajeni je kriterij [3] nalaz povišenog krvnog tlaka prilikom tri mjerenja sfingomanometrom u razmacima od po mjesec dana. Dostupnost neprekidnog satnog mjerenja holterom i tlakomjerom za kućanstva omogućila je razlučivanje pravih bolesnika od onih kod kojih je posjeta liječniku dovodila do porasta krvnog tlaka, a time i do promjena protokola za postupanje. U Velikoj Britaniji, trenutno je savjetuje pratiti osobu kod koje je jednom izmjeren povišeni tlak neprekidnim mjerenjem, odnosno nošenjem holtera. Također moguć, premda manje točan način praćenja je mjerenje krvnog tlaka kod kuće u razdoblju od sedam dana.

I stovremeno su objavljene u časopisu Hypertension, koji je zvanično glasilo Američkog Udruženja za Hipertenziju AHA i zatim u verziji od stranica u Journal of the Americam College of Cardiology 2, 3. SPRINT studija izazvala je zemljotres u naučnim krugovima, tako da su neki rezultate studije dočekali sa velikim oduševljenjem, dok su drugi vrlo oštro hipertenzije i bolesti oka što je sam nacrt studije i analizu 5, 6.

SPRINT studija SPRINT studija je randomizirana, kontrolisana studija gdje je bilo uključeno visokorizičan pacijent bez dijabetesa ili hipertenzije i gerontology moždanog udara, i to sa vrijednostima sistolnog pritiska koji se kretao od mmHg do mmHg.

Studija koja je trebala da traje 5 godina, prekinuta prije vremena i to nakon 3. Nakon godinu dana vrijednosti sistolnog pritiska iznosile su u skupini gdje se je primijeniivala intenzivna terapija ,4 mmHg, dok se je u skupini gdje se hipertenzija počinje kad primijenjivala standardna terapija, vrijednosti SP sistolni pritisak su iznosile ,2 mmHg.

U intenzivnoj skupini u prosjeku se je primjenjivalo 2,8 antihipertenziva lijeka, dok se je u standardnoj skupini primjenjivalo 1,8. Prema tome, smanjujući SP na vrijednosti manjim od mmHg u poređenju sa vrijednostima koje su manje od mmHg i to kod pacijenata sa visokim kardiovaskularnim rizikom, rezultiralo je smanjenjem fatalnih hipertenzije i gerontology nefatalnih hipertenzije i gerontology događaja kao i smanjenjem smrti bilo kojeg uzroka.

Rezultati SPRINT studije su pokazali da su niže ciljne vrijednosti arterijskog pritiska ključne i sigurne i da će korisni efekti biti veći nego što štetni.

Nadalje, SPRINT studija daje nam vrlo važne informacije koji pacijenti mogu imati koristi od nižih vrijednosti pritiska, a da se prilikom toga ne poveća mortalitet.

Što se tiče sporednih efekata, ozbiljni sporedni efekti bili su češći u intenzivnoj skupini: hipotenzija, sinkopa, elektrolitski disbalans, akutno oštećenje bubrega ili renalna insuficijencija.

hipertenzije i gerontology stupanj 3 hipertenzija skupina rizika 4

Nije bilo razlike između intenzivne skupine i kontrole, što se tiče padova i povreda, što se često javlja kod osoba sa hipotenzijom. Osim toga, nije bilo razlike što se tiče bradikardije. Neovisan komitet recenzenata uradio je recenziju i meta-analizu za 3 pitanja koja su od posebnog interesa za komitet sastavljača smjernica. Onda su Smjernice bile prezentirane i nakon toga su dati komentari kao i primjedbe od strane četrnaest recenzenata i to iz 11 profesionalnih udruženja, koji su ujedno i sponzori.

Još 38 vanjskih recenzenata je bilo uključeno u cjelokupni proces sastavljanja smjernica. Komitet koji je sastavljao Smjernice odgovorio je skoro na svih komentara, koje su napisali recenzenti.

Tačno su određene vrijednosti SP gdje kod tih vrijednosti počinje da raste rizik za nastanak kardiovaskularnog događaja. To se daleko više odnosi na SP nego na DP. Nove smjernice su primijenile drugačiju klasifikaciju hipertenzije u poređenju sa JNC7 8. Tabela 1. Osim toga, prevalencija arterijske hipertenzije će se trostruko povećati kod muškaraca mlađih od 45 godina, i ujedno će se udvostručiti kod žena mlađih od 45 godina, dok će se neznatno povećati broj pacijenata kod kojih će se trebati aplicirati medikamentozna terapija.

Tabela 2. Ne daju se specifične upute na koji način će se mjeriti arterijski pritisak, odnosno da li će se primijeniti manualna auskultatorna metoda, ili hipertenzije i gerontology, ili tzv Atomated office blood pressure AOBP.

Inzistira se na standarizaciji i na tačnoj tehnici mjerenja pritiska. Ne zaboravimo, ni u jednoj velikoj studiji do sada nije se primjenjivala tehnika mjerenja arterijskog pritiska kao što je to urađeno u SPRINT studiji.

U SPRINT studiji pritisak se mjerio tako da je pacijent ostao sam u ordinaciji, bez ljekara i drugog medicinskog osoblja, i 5 minuta mirovao.

Primijenjivao se modelOmron Healthcare, koji je bio tako programiran da 3 puta automatski mjeri pritisak. Tako izmjerne vrijednosti pritiska su za mmHg niže nego one vrijednosti koji se dobiju prilikom mjerenja pritiska u ambulanti. Također se podvlače uloga i značaj ABPM Ambulatory Blood Pressure Measurement -kontinuirano mjerenje arterijskog pritiska tokom 24 sata i kućnog mjerenja arterijskog pritiska. Kućno mjerenje pritiska omogućuje da se utvrdi da li se, izmedju ostaloga, radi i o hipertenziji bijelog mantila.

Ujedno se može pomoću kućnog mjerenja arterijskog pritiska ustanoviti da li se radi i o maskiranoj hipertenziji. Naime, kod maskirane hipertenzije, vrijednosti arterijskog pritiska su normalne kada se pritisak mjeri kod ljekara, dok su vrijednosti arterijskog pritiska povećane kada se ne mjere u ordinaciji.

Kod hipertenzije bijelog mantila imamo obrnut slučaj: mjerenje pritiska u ambulanti, odnosno u ordinaciji kod ljekara, daje povećane vrijednosti arterijskog pritiska, dok mjerenje arterijskog pritiska van ambulante, odnosno kod kuće daje normalne vrijednosti. Nadalje, ukoliko postoji značajna razlika u mjerenju pritiska kod kuće i kod ljekara u ambulanti, onda je preporučljivo izvršiti ABPM.

Evaluacija globalnog kardiovaskularnog rizika Druga novina u Smjernicama je evaluacija globalnog kardiovaskularnog rizika, tako da se terapija i izbor antihipertenzivnog lijeka ne bazira samo na osnovu dobivenih vrijednosti arterijskog pritiska.

Traganje za sekundarnim oblicima hipertenzije za liječenje hipertenzije, giht indicirano ukoliko klinička slika i fizikalni pregled na to upućuju.

Vrlo detaljno su opisani sekundarni oblici hipertenzije, i to česti oblici hipertenzije i gerontology što su parenhimna bolest bubrega, renovaskularna hipertenzija, primarni aldosteronizam, opstruktivni noćni apneja sindrom, hipertenzija uzrokovana lijekovima ili alkoholom, i potom manje česti oblici kao što su feohromocitom, Cushing sindrom, hipotireoza, hipertireoza, hipertenzije i gerontology aorte, primarni hiperparatiroidizam, kongenitalna adrenalna hiperplazija, akromegalija.

Uzroci hipertenzije - Sekundarni oblici hipertenzije Evaluacija pacijenta — Bazične laboratorijske pretrage U bazične laboratorijske pretrage spadaju sljedeće : KRS, kreatinin, šećer, lipidogram, mineralogram, urin, Ekg TSH. Novina je da je u bazične pretrage stavljeno određivanje TSH kod pacijenata sa novootkrivenom hipertenzijom.

Ukoliko je potrebno i u zavisnosti od kliničke slike, pretrage se mogu proširiti, i to: ehokardiogram, mokraćna kiselina, odnos albumen kreatinin u urinu.

U nefarmakološke mjere spada, između ostaloga, redukcija tjelesne težine, redukcija unošenja soli, redukcija unošenja alkohola, tjelovježba itd. Istovremeno treba reducirati unos soli na mg dnevno i manje. Uoliko je prisutna hronična renalna insuficijencija ili ako pacijent već prima antikaliuretik, onda je kontraindicirano da se u organizam unosi kalij.

Bitno je povećati fizičku aktivnost, na primjer šetnja, barem 30 minuta svaki dan, odnosno ne manje od minuta sedmično. Unos alkohola ograničiti za muškarce na 2 pića i manje dnevno, a za žene 1 ili još manje. Nakon mjesec dana treba izvršiti procjenu efikasnosti uključene terapije.

Ukoliko su postignute ciljne vrijednosti arterijskog pritiska nakon mjesec dana, ponovna kontrola arterijskog pritiska će se uraditi između mjeseci. Ukoliko nisu postignute ciljne vrijednosti arterijskog pritiska hipertenzije i gerontology mjesec dana, onda treba razmotriti mogućnost uključivanja druge terapije.

POVEZANOST DOBI I ARTERIJSKE HIPERTENZIJE U BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI

Pacijenta treba naručiti na kontrolne preglede svakog mjeseca, sve dok se ne postignu ciljne vrijednosti arterijskog pritiska. Kod pacijenata sa 2. Nakon mjesec dana treba izvršiti procjenu efikasnosti terapije.

Ako su postignute ciljne vrijednosti pritiska, onda pacijenta treba naručiti na sljedeće glavobolje nakon hipertenzije pregled za mjeseci.

Ukoliko za hipertenzije i gerontology dana nisu postignute ciljne vrijednosti arterijskog pritiska, onda treba promijeniti terapiju. Pacijenta treba naručiti na kontrolne pregled svakog mjeseca, sve dok se ne postignu ciljne vrijednosti pritiska. O tome će biti više riječi kasnije. Kod osobe koja ne boluje od povećanog arterijskog prtiska, preporučljivo je svake godine kontrolisati arterijski pritisak.

Kojim antihipertenzivnim lijekom započeti terapiju Date su tačne upute sa kojim lijekom će se započeti terapija hipertenzije. Beta blokatori nisu više lijekovi prvog reda, kao što to nisu bili ni u JNC8.

Recimo i to da su Evropske smjernice za hipertenziju Sigurno je da ova konstatacija zaslužuje jednu dublju analizu, u koju se sada ne bismo upuštali. Liječenje hipertenzije udružene sa drugim patološkim stanjima U Smjernicama je vrlo detaljno, sistematički i pregledno prezentirano liječenje hipertenzije koja je udružena sa drugim patološkim stanjima.

Stabilna angina pectoris Kod stabilne angine pektoris preporučuju se beta blokatori poput metoprolola i bisoprolola, kojima se može dodati blokator renin- angiotenzin sistema i, ako je potrebno, antagonist kalcija iz skupine dihidropiridina kao i diuretici i antagonisti mineralokortikoidnih receptora, radi efikasnije kontrole hipertenzije.

Ukoliko angina pektoris perzistira, antagonist kalcija se može dodati beta blokatoru.

Nedihidropiridinski antagonisti kalcija nisu preporučljivi u liječenju hipertenzije gdje je prisutna srčana insuficijencija sa smanjenom EF ejekciona frakcija.

Kod osoba sa srčanom insuficijencijom i očuvanom EF i gdje su hipertenzije i gerontology simptomi suviška tekućine treba aplicirati diuretik da bi se efikasno kontrolisala hipertenzija. Kod osoba sa srčanom insuficijencijom i očuvanom EF i perzistentnom hipertenzijom pošto je aplicirana diuretska terapija radi suviška tekućine, treba aplicirati ACE inhibitor ili ARB i beta blokator sa ciljem da se postignu vrijednosti SP manje od mmHg.

ARB mogu prevenirati ponovnu pojavu fibrilacije predkomora, radi toga treba razmotriti njihovu primijenu kod takvih pacijenata.

Date su preporuke za aortalnu stenozu i insuficijenciju kao i za bolest aorte. U slučaju hroničnog renalnog oboljenja mogu se hipertenzije i gerontology svi lijekovi prvog reda. Ukoliko se oni ne mogu aplicirati, onda se apliciraju antagonisti angiotenzina II. Primjena antagonista kalcija može da popravi glomerularnu filtraciju i preživljavanje bubrega. Moždani udar Date su tačne preporuke kada je hipertenzija udružena sa moždanim udarom.

Periferno arterijsko oboljenje Pacijenti sa perifernim arterijskim oboljenjem treba da budu liječeni kao i pacijenti bez perifernog arterijskog oboljenja. Graviditet i hipertenzija U toku graviditeta prednost se daje metildopi, nifedipinu i labetalolu. Preoperativno i perioperativno liječenje hipertenzije Date su tačne upute za preoperativno i perioperativno liječenje hipertenzije.

Beta blokatore ne treba uključivati prije većeg operativnog zahvata i to kod pacijenata koji nisu ranije primali terapiju. Općenito, antihipertenzivnu terapiju treba nastaviti sve do operativnog zahvata. Kod pacijenata gdje je planiran veći elektivni hirurški zahvat i gdje su vrijednosti SP mmHg ili više, ili je DP mmHg ili viši, treba odgoditi operativni zahvat.

Kod pacijenata gdje će se izvršiti operativni zahvat, nagli prekid terapije prije operativnog zahvata sa beta blokatorima ili klonidinom može biti opasan. Kod intraoperativne hipertenzije terapiju treba aplicirati I. Pacijenti sa hipertenzijom kod kojih će se izvršiti veći operativni zahvat i koji već duže vremena uzimaju beta blokatore treba da nastave sa terapijom. Kod rezistentne hipertenzije, koja lijek za hipertenziju bez pobochek ne može kontrolisati sa punom dozom 3 različita lijeka iz prve skupine lijekova i kada se još mora uključi i četvrti lijek, u takvoj situaciji prvo što se mora uraditi jeste da se utvrdi da li je saradnja pacijenta u terapiji dobra.

Mora se isključiti postojanje pseudorezistencije i to tačnim mjerenjem arterisjkog pritiska u ordinaciji utvrditi da li je dobra saradnja pacijenta u terapiji, izvršiti kućno mjerenje pritiska i, eventualno, uraditi ABPM da bi se izbjegao efekat bijelog mantila.

Terapija će se aplicirati hipertenzije i gerontology, uz monitoriranje arterijskog pritiska.

  • [PDF] POVEZANOST DOBI I ARTERIJSKE HIPERTENZIJE U BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI | Semantic Scholar
  • Da li je moguće letjeti u zrakoplovu s hipertenzijom
  • Hipertenzija – Wikipedija
  • Perfuzija s hladnom vodom i hipertenzije

Pristup liječenju hipertenzije kod starijih osoba Pristup liječenju hipertenzije kod osoba koje su starije od 65 godina, koje su fizički oslabljene drugim oboljenjima i to kardiovaskularnim, renalnim ili oboljenjima centralnog nervnog sistema, uvijek je bio dosta kontroverzan. Nekoliko faktora je doprinosilo toj kontroverzi. Između ostalaloga, tu je pitanje izbora prvog lijeka, potom kombinovana antihipertenzivna terapija, zatim procjena subkliničkog oštećenja organa i općenito cjelokupna strategija pristupu liječenju starijim osobama.

O tom problemu se raspravlja već nekoliko decenija, a taj problem ostaje i dalje nerješen. Pitanje od 10 mmHg kod starijih osoba je samo nastavak rasprave koja se već vodi nekoliko decenija i time ova rasprava neće biti završena.

Smatramo da su tako niske vrijednosti arterijskog pritiska, ipak, neprihvatljive za starije osobe. Ako se kod starijih osoba primijenjuje jedna agresivna farmakoterapija i polifarmacija, sve to može rezultirati interakcijom lijekova i znatno većom incidencijom sporednih efekata.

Hipertenzija

Vodiči obično preporučuju da se SP spusti između i mm Hg, što starije osobe dobro podnose. Više je nego jasno da primijena kombinovane i agresivne framakoterapije kod starijih osoba iziskuje veliki oprez, uz vrlo važnu napomenu da se ne ide na znatno niže vrijednosti sistolnog pritiska. Prekomjerno snižavanje arterijskog pritiska kod starijih osoba nije preporučljivo Prema tome, kod starijih osoba terapija hipertenzije će biti individualizirana.

Ne bi bilo preporučljivo da se ide na znatno niže vrijednosti sistolnog pritiska.

hipertenzije i gerontology dijeta kod hipertenzije

Prekomjerno snižavanje arterijskog pritiska može da kompromituje moždanu i koronarnu perfuziju kod starijih osoba. Ne smije se zaboraviti da upravo kod tih starijih osoba moždane i koronarne arterije su sužene radi obstruktivnog aterosklerotičnog procesa uz istovremenu hipertrofiju lijeve ventrikule, što zahtijeva veće snabdijevanje sa kisikom.

hipertenzije i gerontology trostruke kombinacije hipertenzije

Naime, neuporedivo je lakše ići na niže vrijednosti arterijskog pritiska kod mlađih osoba i to implementirati u svakodnevnoj praksi nego kod starijih, jer kod tih osoba terapijski pristup hipertenzije se usložnjava zbog niza drugih patoloških stanja i drugih lijekova koji se primijenjuju, što može dovesti do niza neželjenih farmakoloških interakcija. Optimalna antihipertenzivna terapija kod starijih osoba treba da ispunjava sljedeće momente: mora očuvati ili popraviti hipertenzije i gerontology protok krvi i smanji perifernu rezistenciju ; mora da smanji ukrućenost arterija i da popravi endotelnu disfunkciju; da očuva ili poboljša prokrvljenost ciljnih organa i da spriječi ili smanji oštećenja na ciljnim organima; da smanji simpatičnu aktivnost; djelovanje terapije treba da bude 24 sata i početno djelovanje terapije treba da bude postepeno; terapija treba da se dobro podnosti i da očuva ili popravi kvalitet života hipertenzije i gerontology da ne dođe do negativne farmakološke interakcije antihipertenzivnih lijekova sa lijekovima koji se obično primijenjuju kod starijih osoba.

Da li će nove Trčanje s hipertenzijom smjernice za hipertenziju da prihvate za starije osobe vrijednosti RR mmHg i niže Pristup liječenju hipertenzije kod starijih osoba ostaje i dalje otvoren i diskutabilan.

hipertenzije i gerontology vrlo učinkoviti protiv hipertenzije

Smatramo da se Evrrospke Smjernice neće opredijeliti za tako radikalne stavove, kada su u pitanju cijelne vrijednosti SP i DP kod oosba koje su starije od 65 godina.

Vrlo je bitno i važno popraviti saradnju pacijenta u terapiji. Dobra saradnja pacijenta u terapiji je ključna u dugoročnom liječenju hipertenzije.

hipertenzija 2017

Savršeno se dobro zna da je uspjeh antihipertenzivne terapije direktno proporcionalan saradnji pacijenta u terapiji. Bitno je napraviti što jednostavniji program liječenja i davati što manje tableta u što većim razmacima.

Povećanjem broja tableta u terapijskoj shemi rezultira opadanjem redovnog uzimanja terapije, odnosno dovodi do slabe saradnje pacijenta u terapiji.

  • Perfuzija s hladnom vodom i hipertenzije
  • Nordijsko hodanje od hipertenzije

Osim medikamentoznog pristupa u liječenju hipertenzije, treba inzistirati na promjeni životnog stila, odnosno primijeniti nefarmakološki pristup, o čemu je već ranije bilo riječi. Američka Akademija Porodične Medicine ne slaže se sa samom metodologijom rada i dovodi u pitanje sam konflikt interesa.

ZAKLJUČAK Od objavljivanja temeljnih smjernica JNC1 pa sve do JNC8 došlo je do značajnog poboljšanja u liječenju hipertenzije u tom smislu da su ljudi postali više svjesni da boluju od hipertenzije, kao i do poboljšanja u terapijskom pristupu hipertenziji i istovremeno do bolje kontrole arterijskog pritiska.

Konačno, to će rezultirati još agresivnijom terapijom kod onih koji je već primaju. Nadalje, značajno će porasti, kao što je već gore rečeno, prevalencija hipertenzije.

hipertenzije i gerontology plucna hipertenzija lijecenje

Za tu skupinu pacijenata potrebna je agresivnija farmakoterapija. Kako je kardiovakularni rizik u toj skupini velik, do znatnog smanjenja kardiovaskularnog rizika će doći ukoliko se aplicira agresivnija farmakoterapija.

Što to treba da znači? Povećane vrijednosti arterijskog pritiska treba što ranije liječiti i to pomjenama životnog stila, a kod odredjenog broja pacijenata i sa medikamentoznom terapijom.